(1)
Strydom, H. .; Mynhardt, K. . DIE BEHOEFTES VAN ADOLESSENTE EN RIGLYNE VIR ’N MIV-/VIGS-HULPVERLENINGSPROGRAM TER VOORBEREIDING OP OUERS SE AFSTERWE. SWMW 2005, 41, 177-194.