Strydom, H. ., & Mynhardt, K. . (2005). DIE BEHOEFTES VAN ADOLESSENTE EN RIGLYNE VIR ’N MIV-/VIGS-HULPVERLENINGSPROGRAM TER VOORBEREIDING OP OUERS SE AFSTERWE. Social Work/Maatskaplike Werk, 41(2), 177–194. https://doi.org/10.15270/41-2-1018