Strydom, H, and K Mynhardt. 2005. “DIE BEHOEFTES VAN ADOLESSENTE EN RIGLYNE VIR ’N MIV-/VIGS-HULPVERLENINGSPROGRAM TER VOORBEREIDING OP OUERS SE AFSTERWE”. Social Work/Maatskaplike Werk 41 (2):177-94. https://doi.org/10.15270/41-2-1018.