Strydom, H. . and Mynhardt, K. . (2005) “DIE BEHOEFTES VAN ADOLESSENTE EN RIGLYNE VIR ’N MIV-/VIGS-HULPVERLENINGSPROGRAM TER VOORBEREIDING OP OUERS SE AFSTERWE”, Social Work/Maatskaplike Werk, 41(2), pp. 177–194. doi: 10.15270/41-2-1018.