ABORSIE AS MORELE DILEMMA IN SUID-AFRIKA

Authors

  • HS Humpel Maatskaplike werker by Potchefstroom Hospitaal, Noordwes Provinsie, Departement Gesondheid
  • Herman Strydom Maatskaplikewerkafdeling by die Skool vir Psigo-sosiale Gedragswetenskappe, Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit

DOI:

https://doi.org/10.15270/41-4-314

Abstract

Sedert 1996 is die terminering van swangerskap op versoek wettig in Suid-Afrika. Ongeag die standpunte wat daarvoor of daarteen ingeneem word, het die terminering van swangerskap deel van die etos van die Suid-Afrikaanse samelewing geword. Die samelewing moet daarom geleer word hoe om dit te hanteer en hoe om aan diegene wat deur die daad van aborsie geraak word, hulp te verleen (De Vynck, 1999:1).

Downloads

Download data is not yet available.

References

ABORTION STATISTICS. 2000. London: The Stationery Office.

ANON. 1998. Hospitale kan nie vraag na aborsie hanteer. Beeld, 7 Januarie.

DAVEL, C.J. 2000. Introduction to child law in South Africa. Landsdowne: Juta & Co Ltd.

DE PINHO, H. & HOFFMAN, M. 1998. Termination of pregnancy – understanding the new Act: women’s health. Continuing Medical Education Journal, 16(8):786-788.

DE VYNCK, S. 1999. Beraad aan adolessente dogters wat ‘n terminasie van swangerskap wil ondergaan. Johannesburg: Randse Afrikaanse Universiteit. (MEd Skripsie)

DONDASHE, V.I. 2001. The experience of registered nurses in the pre-counseling of pregnant women contemplating termination of pregnancy. Port Elizabeth: University of Port Elizabeth. (Mini-treatise – MCur)

FORREST, G.M. 1994. Emotional distress in women before and after therapeutic terminations of pregnancy. An investigation into the need for pre- and post abortion counseling. Cape Town: University of Cape Town. (MSocSc Dissertation)

GELDENHUYS, J. & DE LANGE, N. 2001. Swart Oos-Kaapse adolessente se ervaring van swangerskapterminasie. South African Journal of Education, 21(2):92-98.

GUTTMACHER, A. 1999. Teenage pregnancy: overall trends and state-by-state information. USA: Alan Guttmacher Institute.

HAASBROEK, B. 1999. Wat sal gebeur as ek aborsie kies? Finesse, 7 Junie.

HAWTHORNE, L. 1982. The crime of abortion: A historical and comparative study. Pretoria: University of Pretoria. (Thesis – LL.D.)

KRETZSCHMAR, L. & HULLEY, L. 1998. Questions about life and morality. Pretoria: JL van Schaik.

LE ROUX, J.P. 1995. Aborsie in Suid-Afrika: ‘n Maatskaplike werk perspektief. Bloemfontein: UOVS. (PhD Proefskrif)

LOUW, D.A., VAN EDE, D.M. & LOUW, A.E. 1999. Menslike ontwikkeling. Kaapstad: Kagiso.

MANXAILE, A. 1998. Xhosa per-urban women’s views on abortion as a human right: implications for a pro-impilo theological discourse on the choice of termination of pregnancy Act, no 92 of 1996, South Africa. Pietermaritzburg: University of Natal. (Dissertation – M.Th).

Mc CULLOCH, U.R. 1996. Women’s experiences of abortion in South Africa: an exploratory study. Cape Town: University of Cape Town. (Dissertation – M.A.)

MKHIZE, B.A. 2000. The termination of pregnancy Act of 1996: A theological ethical evaluation of abortion on demand. Pretoria: University of Pretoria. (Dissertation – M.Th.)

MOGANO, M.S. 1999. Factors influencing the decision of teenagers to terminate their pregnancies. Johannesburg: Rand Afrikaans University. (Mini-dissertation - M. Soc.Work

MOJAPELO-BATKA, E.M. 2000. Voluntary termination of pregnancy: Meanings and coping with emotional impact of perceived or anticipated social sanctions. Hammanskraal: Medunsa (Dissertation – M.Sc.).

NDHLOVU, M.P. 1999. Nurses’ experiences of abortion: an exploratory study of nurses experiences in assisting with termination of pregnancy in South Africa and Zambia. Western Cape: University of Cape Town. (Thesis – M.Cur.)

RAU, L. 1996. The constitutionality of abortion limiting legislation in South Africa. Pretoria: University of South Africa. (Dissertation - Master of Laws).

RULASHE, L. 1999. The psycho-social dimensions of abortion amongst Xhosa speaking women. Port Elizabeth: University of Port Elizabeth. (Disseration – M.A.)

SCHLOSSBERG, T. & ACHTEMEIER, E. 1995. Not my own. Michigan: William Eerdmans Publishing Company.

SCWINDACK, R.M. Editorial 1995. The abortion debate revisited in South African context: Geneeskunde, 37(5):5-10.

SEKUDU, J. 2001. Abortion: a social work study. Pretoria: University of Pretoria. (DPhil Thesis)

SUID-AFRIKA. 1975. Wet op vrugafdrywing en sterilisasie, no 2 van 1975. Staatskoerant no 16. Pretoria.: Staatsdrukker.

SUID-AFRIKA. 1996(a). Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika. No 108 van 1996. Pretoria.: Staatsdrukker.

SUID-AFRIKA. 1996(b). Wetsontwerp op die beëindiging van swangerskap, (WB80-96). Pretoria.: Staatsdrukker.

SUID-AFRIKA. 1996(c). Wet op keuse oor die beëindiging van swangerskap. No 92 van 1996. Pretoria.: Staatsdrukker.

VAN ROOYEN, C.A.J. 1998. Abortion: a study of final-year social work students’ responses to abortion-related issues. Social Work / Maatskaplike Werk, 34(3):295-306.

Downloads

Published

2014-07-09

How to Cite

Humpel, H., & Strydom, H. (2014). ABORSIE AS MORELE DILEMMA IN SUID-AFRIKA. Social Work/Maatskaplike Werk, 41(4). https://doi.org/10.15270/41-4-314

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>