DIE BENUTTING VAN AFGETREDE VRYWILLIGE WERKERS DEUR PERSONEEL VAN DIENSSENTRUMS

Authors

  • Sanet Jansen van Rensburg
  • Herman Strydom

DOI:

https://doi.org/10.15270/48-2-100

Abstract

Hierdie artikel fokus op personeel van agt dienssentrums vir bejaardes in ‘n radius van 150 kilometers vanaf Potchefstroom. Die resultate ten opsigte van die waarde wat vrywilligers vir die personeel inhou, watter take hulle verrig, wat van die afgetrede vrywilligers verwag word en die eienskappe en vaardighede waaroor ‘n personeellid moet beskik wat met die afgetrede vrywilligers werk, word in hierdie artikel bespreek. Hierdie data vorm deel van ‘n groter studie naamlik om ‘n program te ontwikkel en te evalueer om personeel van dienssentrums in bemagtigingsprogramme te betrek wat behoeftegesentreerd is.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BABBIE, E. 2010. The practice of social research (12th ed). Belmont: Wadsworth.

BARKER, R.L. 2003. The social work dictionary (5th ed). Washington: NASW Press.

BAILEY, K.D. 1994. Methods of social research. New York: The Free Press.

BURGER. 2009. Jan Kriel Instituut. [Web]: http://www1.givengain.com/cause_data/images /1312/Nuusbrief_Maart_2009.pdf [Datum van gebruik: 22/10/2010].

DARIES, J. 1999. Older volunteers – a vital link in community care. In: The South African Council for the Aged. National Conference 11-13 August 1999. Cape Town: 8-9.

DEPARTMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT. 2005. Policy for older persons. Pretoria: Staatsdrukkers.

DE VOS, A.S. 2005. Intervention research. In: DE VOS, A.S., STRYDOM, H., FOUCHÉ, C.B. & DELPORT, C.S.L. (eds) Research at grass roots: for the social science and human service professions. Pretoria: Van Schaik Publishers: 392-407.

ECKLEY, S.C.A. 2010. Mondelinge mededeling aan outeur, Pretoria.

GOLDEN, M. 2010. Volunteering can make a difference. Plus 50, (5/3):22-23.

GREEFF, M. 2005. Information collection: interviewing. In: DE VOS, A.S., STRYDOM, H., FOUCHÉ, C.B. & DELPORT, C.S.L. (eds) Research at grass roots: for the social science and human service professions. Pretoria: Van Schaik Publishers: 286-313.

HONG, L., IRIS, C. & LING, X. 2010. Factors associated with volunteerism among community-living older adults in urban China. Social Development Issues. Alternative Approaches to Global Human Needs, 32(1):62-75.

INDEPENDENT SECTOR. 2010. Value of volunteer time. [Online] Available: http://www. independentsectororg/programs/research/volunteertime.html [Accessed: 13/02/2010].

IVANKOVA, N.V., CRESWELL, J.W. & CLARK, V.L.P. 2007. Foundations and approaches to mixed methods research. In: MAREE, K. (ed) First steps in research. Pretoria: Van Schaik Publishers: 253-282.

JANSEN VAN RENSBURG, S.M. 2009. Die rol van die afgetrede vrywilliger in die funksionering van Potchefstroom Dienssentrum vir Bejaardes. Potchefstroom: Noordwes-Universiteit. (MA(MW) Verhandeling)

JANSEN VAN RENSBURG, S. & STRYDOM, H. 2010. Profiel en betrokkenheid van afgetrede vrywilligers by ‘n niewinsgewende organisasie. Social Work/Maatskaplike Werk, 46(3):381-394.

JONKER, H. 2010. Vervulling. [Web]: http://www.hispeople.co.za/downloads/RR_Nov% 20STD% 20Bank% 20Mapreneur.pdf [Datum van gebruik: 22/10/2010].

KRŰGER, E. 2008. Vrywillige werkers in bejaardesorg. Plus 50, (3/4):18-20.

KRŰGER, E. 2010. Vrywillige werkers in bejaardesorg. Plus 50, (5/5):36.

MALGAS, M. 2004. Malgas lê tuig neer. [Web]: http://152.111.1.87/argief/berigte/dieburger/ 2004/06/10/MO/04/02.html [Datum van gebruik: 24/10/2010].

MARLOW, C. 2001. Research methods for generalist social work (3rd ed). Wadsworth: Brooks/Cole.

MYBURGH, M. 1999. Voorbereiding vir aftrede: ‘n Bedryfsmaatskaplike werk ondersoek. Pretoria: Universiteit van Pretoria. (MA(MW) Verhandeling)

NTUSI, N. & FERREIRA, M. 2004. South African doctors and elderly patients. Bold, 15(1):3-13.

PIERSON, J. & THOMAS, M. 2010. Dictionary of social work. The definitive A to Z of social work and social care. Glasgow: Bell and Bain Ltd.

POGGENPOEL, M. 1998. Data analysis in qualitative research. In: DE VOS, A.S., STRYDOM, H., FOUCHÉ, C.B. & DELPORT, C.S.L. (eds) Research at grass roots: for the social science and human service professions. Pretoria: Van Schaik Publishers: 334-353.

POTCHEFSTROOM DIENSSENTRUM VIR BEJAARDES. 2009. Seminaar vir afgetrede vrywilligers. 15 Oktober 2009. Potchefstroom.

ROUX, A.A. 2008. Opleidingskursus vir vrywilligers van Potchefstroom Dienssentrum vir Bejaardes. (Voordrag gelewer as deel van die opleidingskursus vir vrywilligers betrokke by maatskaplike werk op 30 Januarie 2008.) Potchefstroom. (Ongepubliseer)

SAS INSTITUTE INC. 2005. SAS/STAT, Release 9.1. [Online] Available: www.sas.com.

SOUTH AFRICA. 2005. Department of Social Development. South African policy for older persons. Pretoria: Government Printers.

STIM, R. & WARNER, R. 2008. Retire happy: what you can do now to guarantee a great retirement. Berkeley: Nolo.

STATISTICS SOUTH AFRICA. 2001. Census. [Online] Available: http://www. statssa.gov.za/census01/Census/Dialog/Saveshow.asp [Accessed: 29/03/2008].

STRYDOM, H. 2000. Maatskaplikewerk-navorsing (MWK 321/411). Potchefstroom: PU vir CHO. (Diktaat)

STRYDOM, H. 2005. Ethical aspects of research in the social sciences and human service professions. In: DE VOS, A.S., STRYDOM, H., FOUCHÉ, C.B. & DELPORT, C.S.L. (eds) Research at grass roots: for the social science and human service professions. Pretoria: Van Schaik Publishers: 56-70.

STRYDOM, H. & DELPORT, C.S.L. 2005. Sampling and pilot study in qualitative research. In: DE VOS, A.S., STRYDOM, H., FOUCHÉ, C.B. & DELPORT, C.S.L. (eds) Research at grass roots: for the social science and human service professions. Pretoria: Van Schaik Publishers: 327-332.

SWANEPOEL, L. 1995. Die mishandeling van bejaardes in Heidedal - ‘n maatskaplike-werkperspektief. Bloemfontein: Universiteit van die Oranje-Vrystaat. (MSocScVerhandeling)

SZALA-MENEOK, K. 2009. Ethical research with older adults. In: MERTENS, D.M. & GINSBERG, P.E. (eds) Social research ethics. London: Sage Publications: 507-517.

TANG, F., MORROW-HOWELL, N. & HONG, S. 2009. Institutional facilitation in sustained volunteering among older adult volunteers. Social Work Research, 33(3):172-182.

UNITED STATES CENSUS BUREAU. 2009. Census. [Online] Available: http:www. census.gov/ipc/www/idb/region.php [Accessed: 12/03/2010].

UNIVERSITEIT VAN PRETORIA. 1999. Kode vir navorsingsetiek. [Web] http://www. ais.up.ac.za/research/kode_etiek.pdf [Datum van gebruik: 16/04/2010].

VAKTAALKOMITEE VIR MAATSKAPLIKE WERK. 1995. Nuwe woordeboek vir maatskaplike werk. Kaapstad: CTP Book Printers.

VAN DONKERSGOED, M.L. 1992. ‘n Maatskaplikewerk-bestuursmodel ter ondersteuning van ‘n geselekteerde groep bejaardes. Bloemfontein: Universiteit van die Oranje-Vrystaat. (MSocSc Verhandeling)

VAN MEYER, I. 2010. Mandela Day at the Tygerberg Service Centre. [Online] Available: http://www.capegateway.gov.za/eng/pubs/speeches/2010/jul/201751 [Accessed: 03/11/2010].

VAN ZYL, C.C. 1992. ‘n Maatskaplikewerk-model vir aftredebeplanning. Bloemfontein: Universiteit van die Oranje Vrystaat. (MsocSc Verhandeling).

WILKINSON, B. & CILLIERS, A. 2004. Die droomgewer vir leiers. Wellington: Lux Verbi.ZUMA, J.G. 2010. Staatsrede. (sy eksellensie JG Zuma, president van die republiek van Suid-Afrika tydens die gesamentlike sitting van die parlement, Kaapstad. [Web]: http://www.info. gov.za/speaches/2010/10022610151003.htm [Datum van gebruik: 22/10/2010].

Downloads

Published

2014-06-11

How to Cite

Jansen van Rensburg, S., & Strydom, H. (2014). DIE BENUTTING VAN AFGETREDE VRYWILLIGE WERKERS DEUR PERSONEEL VAN DIENSSENTRUMS. Social Work/Maatskaplike Werk, 48(2). https://doi.org/10.15270/48-2-100

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>