DIE INVLOED VAN TEATER OP ADOLESSENTE SE ERVARING VAN SELFAANVAARDING, AANVAARDING VAN ANDER EN VAN HUL OMSTANDIGHEDE

Authors

  • Madeleen Combrink Vakgroep Maatskaplike Werk, Skool vir Psigo-sosiale Gedragswetenskappe, Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus), Potchefstroom, Suid-Afrika
  • Herman Strydom Vakgroep Maatskaplike Werk, Skool vir Psigo-sosiale Gedragswetenskappe, Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus), Potchefstroom, Suid-Afrika
  • Wilhelm van Deventer Vakgroep Maatskaplike Werk, Skool vir Psigo-sosiale Gedragswetenskappe, Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus), Potchefstroom, Suid-Afrika

DOI:

https://doi.org/10.15270/47-1-145

Abstract

In hierdie artikel val die fokus op die ervaring van adolessente in Promosa wat aan die teaterproduksie As die skoen jou pas… deelgeneem het (Combrink, 2007). Die tema van die produksie was aanvaarding. Die doel van die artikel is om die persepsieverandering en persoonlike groei met betrekking tot aanvaarding te bepaal wat moontlik tydens die proses van deelname by die betrokke deelnemers plaasgevind het.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ARTSLYNX INTERNATIONAL ARTS RESOURCES. 2004. Arts Empowerment. [Web:] http://www.artslynx.org/heal/about.htm [Datum van gebruik: 14/05/2007].

COMBRINK, A. 2007. As die skoen jou pas. Pretoria: Karos & Kambro.

COMBRINK, S. 2002. Karos & Kambro: Building the future of South Africa. Pretoria: Karos & Kambro.

COMING UP TALLER. 2006. Social and emotional development. [Web:] Error! Hyperlink reference not valid. [Datum van gebruik: 14/05/2007].

COMING UP TALLER. 2006. Learning and academic performance. [Web:] Error! Hyperlink reference not valid. [Datum van gebruik: 14 Mei 2007].

DRYDEN, W. 1998. Developing self-acceptance: a brief, educational, small group approach. Chichester: John Wiley & Sons.

FOUCHÉ, C.B. 2005. Qualitative research designs. In: DE VOS, A.S., STRYDOM, H., FOUCHÉ, C.B. & DELPORT, C.S.L. Research at grass roots: for the social sciences and human service professions. Pretoria: Van Schaik Publishers: 267-273.

HAT (VERKLARENDE HANDWOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL). 1994. Doornfontein: Perskor.

JANSEN VAN RENSBURG, N.S. 1985. Die belewing van etniese grense in Promosa, Potchefstroom. Potchefstroom: PU vir CHO.

LIESBLICH, A. & JOSSELSON, R. 1997. The narrative study of lives. USA: Sage Publications.

LOUW, D.A., VAN EDE, D.M. & LOUW. A.E. 2004. Menslike ontwikkeling (6e uitg). Kaapstad: CTP-Boekdrukkers.

NAUDÉ, W.A. 2004. Potchefstroom Socio-Economic Survey. Potchefstroom: PU vir CHO.

OSTIGUY, L., HOPP, R. & SWEDBURG, R. 1995. Partners in programming: Concordia University Inner City Project. Alternatives to incarceration: Prevention or treatment. Monograph on youth in the 1990s. 4:1-13. Feb. (Opsomming in die ERIC databasis, verwysingsnommer: ED384466)

OXFORD DICTIONARY OF ENGLISH. 2003. Oxford, N.Y.: Oxford University Press.

STATISTICS FOR POTCHEFSTROOM MUNICIPALITY – WARD 9. 2005. [Web:] http://www.statssa.gov.za/ [Datum van gebruik: 01/05/2007]

STRYDOM, H. 2005. Ethical aspects of research in the social sciences and human service professions. In: DE VOS, A.S., STRYDOM, H., FOUCHÉ, C.B. & DELPORT, C.S.L. Research at grass roots: for the social sciences and human service professions. Pretoria: Van Schaik Publishers: 56-70.

VAKTAALKOMITEE VIR MAATSKAPLIKE WERK. 1996. Nuwe woordeboek vir Maatskaplike Werk (hersiene en uitgebreide uitgawe). Parow: CTP Book Printers (Pty) Ltd.

VINES, G. 2005. Middle schooling counseling: touching the souls of adolescents. Professional School Counseling, 9(2):175-176. Opsomming in die PsycINFO databasis, verwysings-nommer: 2005-16254-015)

WEYERS, M.L. 2001. The theory and practice of community work: a South African perspective. Potchefstroom: Keurkopie.

Downloads

Published

2014-06-13

How to Cite

Combrink, M., Strydom, H., & van Deventer, W. (2014). DIE INVLOED VAN TEATER OP ADOLESSENTE SE ERVARING VAN SELFAANVAARDING, AANVAARDING VAN ANDER EN VAN HUL OMSTANDIGHEDE. Social Work/Maatskaplike Werk, 47(1). https://doi.org/10.15270/47-1-145

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>