DIE AFWENDING (DIVERSION) VAN VOLWASSENES EN VEREISTES WAARAAN SOGENAAMDE WENSLIKHEID VAN VERVOLGING-VERSLAE MOET VOLDOEN

  • Elizabeth Vergottini Maatskaplike werker, Departement van Maatskaplike Ontwikkeling.
  • Mike Weyers Skool vir Psigo-Sosiale Gedragswetenskappe: Vakgroep Maatskaplike Werk, Noordwes-Universiteit: Potchefstroomkampus, Suid-Afrika

Abstract

Die misdaadprobleem en oorvol korrektiewe sentra waarmee Suid-Afrika worstel, vereis kreatiewe oplossings. Een hiervan is die afwending (diversion) van volwassenes. Dié opsie behels basies die kanalisering van prima facie-sake, met of sonder voorwaardes, weg van die strafregtelike sisteem af (Badenhorst & Conradie, 2004:115). Dit bied nie net aan beskuldigdes die geleentheid om sonder ’n skuldigbevinding in die gemeenskap te rehabiliteer nie, maarverlig terselfdertyd die druk op korrektiewe sentra.

References

BADENHORST, C. & CONRADIE, H. 2004. Diversion: the present position and proposed future provisions. Acta Criminologica, 17(2):115-130.

COLLOPY, A., DAFFUE, B., KRIGE, R., MATZKE, E., PICKETT, G., SIBEKO, P., PHOSHOKO, Y. & MULEA, P. 2001. Handy hints for prosecutors. Pretoria: National Director of Public Prosecutors.

JENKINS, L.A. 1995. Pre-trial diversion strategies for drug involved offenders: focus on social work involvement. Journal of Offender Rehabilitation, 22(3/4):129-140.

JOHNSON, D. 2004. Tempe Social Services: diversion services. Beskikbaar: http://wwwtempe.gov/ socialservices/socialdiversion.htm. [Datum van gebruik: 05/04/2005].

MOSLEY, J. 2004. Government in Shelby County: pre-trial services. Beskikbaar: http://www. shelbycountytn.gov/FirstPortal/dotShowdoc/Government/CountyServices [Datum van gebruik: 05/04/2005].

NASIONALE VERVOLGINGSGESAG VAN SUID-AFRIKA sien NVG.

NIEMAN, A. 1998. A therapeutic programme for parents of youth offenders. Johannesburg: Universiteit van Suid-Afrika. (MA tesis)

NOLO. 2005. Sentencing alternatives: from incarceration to diversion. Beskikbaar: http://www.nolo.com/article.cfm/ObjectID/ [Datum van gebruik: 05/04/2005].

NVG (Nasionale Vervolgingsgesag van Suid-Afrika). 1999. Beleidsriglyne. Pretoria: Nasionale Vervolgingsgesag van Suid-Afrika.

STEYN, F. 2001. Impediments in the management of young offenders in the Free State. Article 40. Beskikbaar: http://www.communitylawcentre.org.za/children/2001art40/vol3no1-young. php [Datum van gebruik: 05/04/2005].

STRYDOM, H. & VENTER, L. 2002. Sampling and sampling methods. In: DE VOS, A.S. (ed) Research at grass roots. Pretoria: Van Schaik Uitgewers: 197-209.

SUID-AFRIKA. 1957. Wet op Seksuele Midrywe. no. 23 van 1957. Pretoria: Staatsdrukker.

SUID-AFRIKA. 1977. Strafproseswet, no. 51 van 1977. Pretoria: Staatsdrukker.

SUID-AFRIKA. 1991. Wet op Proefdienste, no. 116 van 1991. Pretoria: Staatsdrukker.

SUID-AFRIKA. 2002. Wysigingswet op Proefdienste, no. 35 van 2002. Pretoria: Staatsdrukker.

Wet 116/1991 sien SUID-AFRIKA. 1991. Wet op Proefdienste.

Wet 35/2002 sien SUID-AFRIKA. 2002. Wysigingswet op Proefdienste.

Wet 51/1977 sien SUID-AFRIKA. 1977. Strafproseswet.

WETTE sien SUID-AFRIKA.

WOOD, C. 2003. Diversion in South Africa: a review of policy and practice, 1990–2003. Beskikbaar: http://www.iss.co.za/pubs/papers/79/Paper79.html [Datum van gebruik: 17/03/2005].

Published
2014-06-20
How to Cite
Vergottini, E., & Weyers, M. (2014). DIE AFWENDING (DIVERSION) VAN VOLWASSENES EN VEREISTES WAARAAN SOGENAAMDE WENSLIKHEID VAN VERVOLGING-VERSLAE MOET VOLDOEN. Social Work/Maatskaplike Werk, 44(3). https://doi.org/10.15270/44-3-242
Section
Articles