PROFIEL EN BETROKKENHEID VAN AFGETREDE VRYWILLIGERS BY ’N NIE-WINSGEWENDE ORGANISASIE

Authors

  • Sanet Jansen van Rensburg Potchefstroom Dienssentrum vir Bejaardes
  • Herman Strydom Skool vir Psigososiale Gedragswetenskappe: Vakgroep Maatskaplike Werk, Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid- Afrika.

DOI:

https://doi.org/10.15270/46-3-166

Abstract

In hierdie artikel word daar gefokus op die betrokkenheid van afgetrede vrywilligers by ʼn
spesifieke nie-winsgewende organisasie, naamlik die Potchefstroom Dienssentrum vir
Bejaardes. Daar word gepoog om ʼn profiel van afgetrede vrywilligers van hierdie organisasie
saam te stel, die terreine waarop hulle betrokke is, te ondersoek, asook om die mate van
verantwoordelikheid te bepaal wat hulle bereid is om te aanvaar. Die verwagtinge wat
vrywilligers van die organisasie koester en die betekenis van vrywillige werk vir die afgetrede
vrywilliger self, word ook ondersoek.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BURNS, N. & GROVE, S.K. 2005. The practice of nursing research: conduct, critique &

utilization. Texas: Saunders.

CHAPMAN, T.H. 1985. Motivation in university student volunteering. In: MOORE, L.F. (ed)

Motivating volunteers. Vancouver, BC: Vancouver Volunteer Center: 231-242.

CRESWELL, J.W. 2009. Research design: qualitative, quantitative and mixed methods

approaches. London: Sage Publications.

DARIES, J. 1999. Older volunteers – a vital link in community care. National Conference

-13 August 1999. The South African Council for the Aged.

DEPARTMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT. 2005. South African policy for older

persons. Pretoria: Government Printer.

ECKLEY, S. 2007. Aktiewe veroudering – hoe raak dit ouer mense. Voordrag gelewer as

deel van die Expo 50 Plus op 1 Oktober 2007. Pretoria. (Ongepubliseer)

GOLDEN, G.K. 1991. Volunteer counselors: an innovative economic response to mental health

service gaps. Social Work, 36(3):230-232.

GREEFF, M. 2005. Information collection: interviewing. In: DE VOS, A.S., STRYDOM, H.,

FOUCHÉ, C.B. & DELPORT, C.S.L. Research at grass roots: for the social sciences and

human service professions. Pretoria: Van Schaik Publishers: 286-313.

GRINNELL, R.M. & UNRAU, Y.A. 2008. Social work research and evaluation:

foundations of evidence-based practice. London: Oxford University Press.

HASKI-LEVINTHAL, D. 2001. Ahat ultamid: Hatmada veneshira shel mitnadvim

bemerkaz lenifga’ei tkifa minit beyerushalayim [Once and for all: Longevity and attrition of

volunteers at a sexual assault crisis centre in Jerusalem]. The Paul Baerwald School of Social

Work. The Hebrew University of Jerusalem. (Unpublished MA Thesis)

KRÜGER, E. 2008. Vrywillige werkers in bejaardesorg. Plus, 50(3/4):18-20.

KULIK, L. 2006. Burnout among volunteers in the social services: The impact of gender and

employment status. Journal of Community Psychology, 34(5):541-561. [Online] Available:

www.interscience.wiley.com.

LEESON, G.W. 2006. Attitudes to ageing and old age. The Danish Longitudinal Future

Study. Oxford: Oxford University Press.

LEHRMAN-ABARBANEL, M. 1994. Havayat omes rigshi etzel toranei eran [Experience of

emotional overload among crisis hotline workers]. The Paul Baerwald School of Social Work.

The Hebrew University of Jerusalem. (Unpublished MA Thesis)

LE ROUX, A.M. 1985. Die inskakeling van vrywillige werkkragte by dienssentrums vir

bejaardes. Port Elizabeth: Universiteit van Port Elizabeth. (MA(MW) Verhandeling)

MERTENS, D.M. & GINSBERG, P.E. 2009. The handbook of social research ethics.

Washington: Sage Publications.

MITCHELL, M. & JOLLEY, J. 2001. Research design explained. New York: Harcourt

College Publications.

MYBURGH, M. 1999. Voorbereiding vir aftrede: ʼn bedryfsmaatskaplike werk ondersoek.

Pretoria: Universiteit van Pretoria. (MA(MW) Verhandeling)

NEUMAN, W.L. 2006. Social research methods: qualitative and quantitative approaches.

New York: Allyn and Bacon.

NTUSI, N. & FERREIRA, M. 2004. South African doctors and elderly patients. Bold, 15(1):3-13.

POGGENPOEL, M. 1998. Data analysis in qualitative research. In: DE VOS, A.S.,

STRYDOM, H., FOUCHÉ, C.B., POGGENPOEL, M. & SCHURINK, E.W. Research at

grass roots: a primer for the caring professions. Pretoria: J.L. van Schaik Publishers: 334-

POTCHEFSTROOM DIENSSENTRUM VIR BEJAARDES. 2008a. Jaarverslag.

Potchefstroom. (Ongepubliseer.)

POTCHEFSTROOM DIENSSENTRUM VIR BEJAARDES. 2008b. Besigheidsplan.

Potchefstroom. (Ongepubliseer)

POTCHEFSTROOM DIENSSENTRUM VIR BEJAARDES. 2008c. Mondelinge mededeling

van die departementshoofde van Potchefstroom Dienssentrum vir Bejaardes aan die outeur.

Potchefstroom.

RÖRICH, W.B.K. 1992. Die ontwikkeling en evaluering van primêre voorkomingsprogramme

vir kindermishandeling deur die benutting van die vrywilliger by die

Witbankse Kindersorgvereniging. Pretoria: Universiteit van Pretoria. (MA(MW)

Verhandeling)

ROUX, A.A. 2008. Opleidingskursus vir vrywilligers van Potchefstroom Dienssentrum vir

Bejaardes. Voordrag gelewer as deel van die opleidingskursus vir vrywilligers betrokke by

maatskaplike werk op 30 Januarie 2008. Potchefstroom. (Ongepubliseer)

RUBIN, A. & BABBIE, E.R. 2005. Research methods for social work. London: Thomson

Brooks/Cole.

SLABBERT, L. 1989. Die benutting van vrywilligers binne ʼn organisasie soos Nimro.

Pretoria: Universiteit van Pretoria. (MA(MW) Verhandeling)

STATISTICS SOUTH AFRICA. 2001. Census. [Online] Available: http://www.statssa.gov.za/

census01 /Census/Dialog /Saveshow.asp [Accessed: 29/03/2008]

STIM, R. & WARNER, R. 2008. Retire happy: what you can do now to guarantee a great

retirement. Berkeley: Nolo.

STOKER, D.J. 1985. Sampling. Personal communication to the author. Pretoria: Human

Sciences Research Council.

STRYDOM, H. 2005a. Sampling and sampling methods. In: DE VOS, A.S., STRYDOM, H.,

FOUCHÉ, C.B. & DELPORT, C.S.L. Research at grass roots: for the social science and

human service professions. Pretoria: Van Schaik Publishers: 192-204.

STRYDOM, H. 2005b. Ethical aspects of research in the social sciences and human service

professions. In: DE VOS, A.S., STRYDOM, H., FOUCHÉ, C.B. & DELPORT, C.S.L.

Research at grass roots: for the social science and human service professions. Pretoria:

Van Schaik Publishers: 56-70.)

TODES, A. 2003. Peer-caring among senior citizens at fifteen subsidised service centres in

the Cape Town metropole. Cape Town: University of Cape Town. (MA(MW) Verhandeling)

VAN DEN HEEVER, J. 1990. Die doel en waarde van ʼn dienssentrum. Senior Nuus, 23(1):1-

VAN DER LINDE, A. 2007. Aktief en positief? Dan leef jy langer en lekkerder. (In

IntegriSure for Insurance, Aktiewe veroudering – ʼn uitdaging vir ons tyd: 2007). Simposium

georganiseer deur Expo 50 Plus. Pretoria.

VAN DER LINDE, H.W.G. 1996. Die Suid-Afrikaanse Raad vir Bejaardes. Jaarverslag.

Kaapstad.

VAN ZYL, C.C. 1992. ʼn Maatskaplikewerk-model vir aftredebeplanning. Bloemfontein:

Universiteit van die Oranje Vrystaat. (MSc Verhandeling)

WHEELER, J.A., GOREY, K.M. & GREENBLATT, B. 1998. The beneficial effects of

volunteering for older volunteers and the people they serve: a meta-analysis. International

Journal of Aging and Human Development, 47(1):69-79.

Downloads

Published

2014-06-13

How to Cite

Jansen van Rensburg, S., & Strydom, H. (2014). PROFIEL EN BETROKKENHEID VAN AFGETREDE VRYWILLIGERS BY ’N NIE-WINSGEWENDE ORGANISASIE. Social Work/Maatskaplike Werk, 46(3). https://doi.org/10.15270/46-3-166

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>